Trang chủ / A2 Key for Schools / Reading & Writing

This is broken

Click vào các bức ảnh để chọn đáp án. Nếu thấy sai, click vào ảnh đã chọn để chọn lại.
1. Children pay less than adults here.
 
2. Be careful because this will burn.
 
3. We don't want any money yet.
 
4. Things are cheaper here.
 
5. You must pay with cash