Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Tháng, năm

1. Tháng 7 có bao nhiêu ngày?2. Tháng 8 có bao nhiêu ngày?3. Tháng 2 năm 2018 có bao nhiêu ngày?4. Tháng 2 năm 2020 có bao nhiêu ngày?5. Tháng 4 năm 3100 có bao nhiêu ngày?6. Năm 2020 có phải năm nhuận không?


7. Năm 2100 có phải năm nhuận không?


8. Năm 1876 có bao nhiêu ngày?9. Năm 2816 có bao nhiêu ngày?10. Tháng 9 năm 2178 có bao nhiêu ngày?