Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

So sánh số lớn gấp mấy lần số béBài toán: Đoạn thẳng AB dài 16 cm, đoạn thẳng CD dài 4 cm. Hỏi đoạn thẳng AB dài gấp mấy lần đoạn thẳng CD?

Đáp số: Gấp lần