Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

1.

Đoạn thẳng AB dài 6 cm, đoạn thẳng CD dài 18 cm

Ta nói rằng: Độ dài đoạn thẳng AB bằng _____ độ dài đoạn thẳng CD.
2. Trang có 15 nhãn vở. Hương có 3 nhãn vở. Hỏi số nhãn vở của Hương bằng một phần mấy số nhãn vở của Trang?3. Quang có 16 hòn bi. Bảo có 4 hòn bi. Hỏi số hòn bi của Bảo bằng một phần mấy của Quang?4. Nhà An có 2 con mèo. Nhà Thúy có 4 con mèo. Hỏi số mèo nhà An bằng một phần mấy số mèo nhà Thúy?5. Tuấn có 6 cục tẩy. Nam có 3 cục tẩy. Hỏi số cục tẩy của Nam bằng một phần mấy số cục tẩy của Tuấn?6. Xuân có 6 chiếc kẹo. Giang có 24 chiếc kẹo. Hỏi số kẹo của Xuân bằng một phần mấy số kẹo của Giang?7. Vườn nhà Thảo có 6 chậu hoa hồng. Vườn nhà Hiền có 12 chậu hoa hồng. Hỏi số chậu hoa nhà Thảo bằng một phần mấy số chậu nhà Hiền?8. Mẹ mua cho Tí 12 chiếc nhãn vở, mua cho anh Tộ 4 chiếc nhãn vở. Hỏi số nhãn vở của anh Tộ bằng một phần mấy số nhãn vở của Tí?