Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

So sánh các số trong phạm vi 100 000

1. Chọn số lớn nhất2. Chọn số bé nhất3. Cho các chữ số 6, 2, 1, 8, 3. Số lớn nhất có 4 chữ số được tạo ra bởi các chữ số trên là số nào?
(Các chữ số chỉ xuất hiện một lần)4. Cho các số 6, 3, 7, 5, 4. Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau được tạo từ các chữ số trên là số nào?5. Từ các chữ số 6, 8, 1, 4, 2 có thể tạo ra được số nhỏ nhất có 5 chữ số khác nhau là số nào?6. Số lớn nhất có 6 chữ số là số nào?7. Số nhỏ nhất có 5 chữ số là số nào?8. Số nào lớn nhất?