Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

So sánh các số trong phạm vi 10000

1. Chọn số lớn nhất2. Chọn số bé nhất3. Cho các chữ số 6, 2, 1, 8. Số lớn nhất có 4 chữ số được tạo ra bởi các chữ số trên là số nào?
(Các chữ số chỉ xuất hiện một lần)4. Từ các chữ số 5, 1, 3, 8 tạo ra được số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là gì?5. Chọn số nhỏ nhất6. Chọn số nhỏ nhất7. Chọn số lớn nhất8. Chọn số lớn nhất9. Số lớn nhất có 4 chữ số là số nào?10. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là số nào?