Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Thực hiện tính sau:
 
  5234
+ 3983