Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Phép chia còn dư

Thực hiện phép tính sau:
 
 
17 : 5 =