Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Thực hiện tính sau:
 
  34265
x 2