Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)

Thực hiện phép tính sau:
 
  57
x 3