Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Thực hiện phép tính sau:
 
  145
x 2