Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Làm quen với thống kê số liệu

1.

Người ta lần lượt cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, bò, lợn và ngỗng, được dãy số liệu:

27kg, 409kg, 120kg, 5kg.

Hỏi con nặng nhất là con gì?
 

2.

Người ta lần lượt cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, bò, lợn và ngỗng, được dãy số liệu:

27kg, 409kg, 120kg, 5kg.

Hỏi con nhẹ nhất là con gì?
 

3.

Người ta lần lượt cân bốn con vật nuôi trong gia đình: chó, bò, lợn và ngỗng, được dãy số liệu:

27kg, 409kg, 120kg, 5kg.

Hỏi con lợn nặng bao nhiêu kg?
 

4. Cho dãy số 377; 252; 441; 365; 354; 491
Dãy số trên có bao nhiêu số?
5. Cho dãy số 377; 252; 441; 365; 354; 491
Số thứ ba trong dãy số là số nào?
6. Dãy các ngày Chủ nhật của tháng Mười một năm 2018 là các ngày 4; 11; 18; 25.
Hỏi tháng 11 năm 2018 có bao nhiêu ngày chủ nhật?
7. Dãy các ngày Chủ nhật của tháng Mười một năm 2018 là các ngày 4; 11; 18; 25.
Hỏi ngày chủ nhật đầu tiên trong tháng là ngày bao nhiêu?
8. Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây:

Hỏi thùng 2 và thùng 3 đựng được bao nhiêu lít?
9. Số lít dầu đựng trong mỗi thùng được cho dưới đây:

Hỏi thùng cả 4 thùng đựng được bao nhiêu lít?
10. Số ki-lô-gam gạo đựng trong mỗi túi được cho dưới đây:

Hỏi túi thứ nhất và túi thứ ba có bao nhiêu kg gao?