Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Làm quen với biểu thức

1. Giá trị của biểu thức: 15 + 4 + 24 là bao nhiêu?
2. Giá trị của biểu thức: 573 - 421 là bao nhiêu?
3. Giá trị của biểu thức: 174 x 5 là bao nhiêu?
4. Giá trị của biểu thức: 842 - 321 là bao nhiêu?
5. Giá trị của biểu thức: 24 x 6 là bao nhiêu?
6. Giá trị của biểu thức: 576 : 2 là bao nhiêu?
7. Giá trị của biểu thức: 562 - 196 là bao nhiêu?
8. Giá trị của biểu thức: 678 : 3 là bao nhiêu?
9. Giá trị của biểu thức: 45 + 343 là bao nhiêu?
10. Giá trị của biểu thức: 875 : 5 là bao nhiêu?