Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Hình vuông

1. Đây là hình vuông?2. Đây là hình vuông?


3. Hình vuông là hình có bốn cạnh bằng nhau


4. Hình vuông là hình có bốn góc bằng nhau


5. Hình vuông là hình có bốn góc vuông và bốn cạnh bằng nhau