Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

1. Cho hình tròn dưới đây:

Trong hình này có mấy đường kính?2. Cho hình tròn tâm O dưới đây

Trong hình này có mấy bán kính?3. Cho hình tròn tâm G như dưới đây:

Các bán kính có trong hình tròn là: GH, GN 


4. Cho hình tròn tâm G như dưới đây:

Các bán kính có trong hình tròn là: EH, EN 


5. Cho hình tròn tâm G như dưới đây:

Đường kính có trong hình tròn là:  CB


6. Cho hình tròn tâm G như dưới đây:

Các bán kính có trong hình tròn là: EC, EB


7. Cho hình tròn tâm G như dưới đây:

Đường kính có trong hình tròn là: HN


8. Cho hình tròn tâm O. Vẽ hai đường kính JG và VI. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Độ dài đoạn thẳng JG  _______ độ dài đoạn thẳng OG.9. Cho hình tròn tâm O. Vẽ hai đường kính JG và VI. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Độ dài đoạn thẳng OV _______ độ dài đoạn thẳng OI10. Cho hình tròn tâm O. Vẽ hai đường kính JG và VI. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống:

Độ dài đoạn thẳng OG  ________ độ dài đoạn thẳng GJ