Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Góc vuông, góc không vuông

1. Góc này là góc gì?


2. Góc dưới đây là góc gì?


3. Đây là góc gì?


4. Đây là góc gì?


5. Đây là góc gì?


6. Đây là góc gì?


7. Đây là góc gì?


8. Đây là góc gì?


9. Đây là góc gì?


10. Đây là góc gì?


11. Đây là góc gì?