Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Giảm đi một số lần

Thực hiện phép tính sau:
 
 
26 : 2 =