Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Gam

1. 46g + 77g = ?2. 57g x 9 = ?3. 576g : 3 = ?4. Nải chuối này nặng bao nhiêu gam?
5.

Quả cà chua nặng 400g. Hỏi cần đặt thêm quả cân nặng bao nhiêu gam vào  cân bên trái?
6. Thực hiện phép tính sau: 572g : 2 =7. Thực hiện phép tính: 87g x 4 = ?8. Thực hiện phép tính: 981g - 571g = ?