Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số

Viết số sau:

 
Chín trăm chín mươi chín