Trang chủ / Lớp 1 (Cánh diều) / Toán Lớp 1

Đọc đồng hồ và viết thời gian

Đồng hồ đang chỉ mấy giờ?

 
:00