Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Diện tích hình vuông

1. Quy tắc tính diện tích hình vuông nào dưới đây là đúng?
2. Mỗi ô vuông trong hình có kích thước 1cm x 1cm (tức là có diện tích 1 cm2). Hãy cho biết hình tô màu dưới có diện tích bao nhiêu cm2?
3. Cho hình vuông có chu vi là 24 cm. Hãy tính diện tích hình vuông đó?
4. Diện tích hình vuông có độ dài cạnh 8 cm là bao nhiêu cm2
5. Cho hình vẽ:

Tính diện tích hình được tô màu, biết hình đó được ghép bởi 9 hình vuông nhỏ, mỗi hình vuông nhỏ cạnh 9 cm.

6. Nếu hình vuông có chu vi 12cm thì diện tích hình vuông đó là:
7. Một hình chữ nhật và một hình vuông có chu vi bằng nhau và bằng 36cm. Chiều rộng hình chữ nhật bằng 1/2 chiều dài. Hỏi diện tích hình vuông hơn diện tích hình chữ nhật bao nhiên xăng-ti-mét vuông?
8. Tìm diện tích một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng bằng nửa chiều dài.