Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Diện tích hình chữ nhật

1. Mỗi ô vuông trong hình có kích thước 1cm x 1cm (tức là có diện tích 1 cm2). Hãy cho biết diện tích hình chữ nhật bôi vàng bên dưới là bao nhiêu cm2?
2. Mỗi ô vuông trong hình có kích thước 1cm x 1cm (tức là có diện tích 1 cm2). Hãy cho biết diện tích hình chữ nhật bôi tím bên dưới là bao nhiêu cm2?3.

Muốn tính diện tích hình chữ nhật,

ta lấy chiều dài _____ chiều rộng.   
4. Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm và chu vi gấp 8 lần chiều rộng. Tính diện tích hình chữ nhật đó5. Một hình chữ nhật có chu vi 72 cm. Nếu giảm chiều rộng đi 6cm và giữ nguyên chiều dài thì diện tích giảm đi 120 cm2.
Tính diện tích hình chữ nhật đó.6. Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó, biết diện tích của nó là 32 cm27. Một hình chữ nhật có chu vi là 64 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó.8. Mỗi ô vuông trong hình có kích thước 1cm x 1cm (tức là có diện tích 1 cm2). Hãy cho biết diện tích hình chữ nhật bên dưới là bao nhiêu cm2?