Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các hình trong bảng đến 3

Có bao nhiêu hình tròn trong khung?
1
2
3