Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các hình trong bảng đến 10

Có bao nhiêu dấu chấm tròn?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10