Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các hình đến 10

Có bao nhiêu hình bát giác?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10