Trang chủ / Mẫu giáo / Toán Mẫu giáo

Đếm các dấu chấm đến 5

Có bao nhiêu dấu chấm?.
Có bao nhiêu dấu chấm xanh?
1
2
3
4
5