Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Đề-ca-met, hec-tô-mét

1. Đâu là cách đọc đúng của 5 dam?2. Đâu là cách đọc đúng của 8 hm?3. 1 hm bằng bao nhiêu mét?4. Một đề ca mét bằng bao nhiêu mét?5. Một héc tô mét bằng bao nhiêu đề ca mét?6. 6m bằng bao nhiêu mét?7. 8 dam = 800 dm?


8. 3 km = 30 hm?


9. 6 hm = 60 dam?


10. 7 km = 700 hm