Trang chủ / JLPT N3 / Ngữ pháp

Đề Thi Ngữ Pháp N3 | Đề Số 22

1. 息子は_______ _______ …★… _______ で、全然勉強しようとしない。
2. 今日の夕飯は_______ _______ …★… _______ ことになった。
3. 兄は歌が_______ _______ …★… _______ 放さない。
4. 父はいつも、「何も_______ _______ …★… _______ ほうがいい。」と言っている。
5. 最近_______ _______ …★… _______ 人が増えてきたようだ。
6. A 「じゃあ、あしたはコンサート会場の入り口に5時に集まりませんか。」
B 「コンサートは7時からですから、みんな_______ _______ …★… _______ と思いますよ。」
7. 男1 「来週、試合_______ _______ …★… _______ んですか。」
男2 「すみません。」
8. この会社には_______ _______ …★… _______ が多くて、いつも活気に溢れている。
9. ジョン 「このりかいという言葉はどういう意味ですか。」
アリ 「ああ、確かわかる_______ _______ …★… _______ んですけど。」
10. 昨日_______ _______ …★… _______ から、一緒に行きませんか。