Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )

1. 600 + 314 = ?
2. 205 + 502 = ?
3. 271 + 717 = ?
4. 250 + 240 = ?
5. 167 + 12 = ?
6. 851 + 37 = ?
7. 200 + 600 = ?8. 145 + 224 = ?
9. 605 + 201 = ?
10. 333 + 444 = ?