Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Chu vi hình vuông

1. Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy:2. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
Chu vi hình vuông có cạnh bằng 9dm là .......... dm.3. Mẹ đi chợ mua một mảnh vải hình vuông có độ dài 1 cạnh là 3m. Tính chu vi mảnh vải mẹ đã mua?4. Chu vi viên gạch lớn hơn chu vi viên gạch bé bao nhiêu cm?5. Một hình vuông có chu vi của một hình chữ nhật có chiều dài 13cm, chiều rộng 5cm. Hỏi hình vuông đó có cạnh dài bao nhiêu xăng−ti−mét?6. Hình vuông ABCD biết rằng cạnh AB dài 6dm 5cm. Hỏi chu vi của hình vuông ABCD dài bao nhiêu xăng−ti−mét?7. Hãy tính chu vi của hình chữ nhật to được tạo bởi các hình vuông dưới đây.8. Một cửa sổ hình vuông được đóng kín bằng ba tấm kính hình chữ nhật. Hãy tính chu vi của mỗi tấm kính, biết rằng cạnh của cửa sổ dài 12dm.9. Người ta xây bao xung quanh một khu đất hình vuông có cạnh 150m. Hỏi tổng độ dài đường bao xung quanh của khu đất đó là bao nhiêu mét?10. Bạn Dũng dùng 4 miếng bìa cứng hình vuông có cạnh 21cm để ghép thành hình vuông. Tính chu vi hình vuông Dũng đã ghép (biết rằng các mép dán không đáng kể).