Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Thực hiện tính sau:
 
  36129
: 3