Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Thực hiện phép tính sau:
 
 
60 : 6 =