Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số

Thực hiện phép chia sau:
 
 
3542 : 7 =