Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Các số có năm chữ số

Viết các số sau:
 
Hai mươi nhăm ngàn bốn trăm linh bẩy