Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Bảng nhân 8

Thực hiện phép tính sau:
8 x 5 =