Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Bảng nhân 7

Thực hiện phép tính sau:
 
 
7 x 4 =