Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Bảng chia 7

Thực hiện phép tính sau:
 
 
42 : 7 =