Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Bảng chia 6

Thực hiện phép tính sau:
 
 
6 : 6 =