Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

 
Có 9 kg táo xếp đều vào 3 hộp. Hỏi 8 hộp như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp số: kg