Trang chủ / Lớp 3 (Toán, TV, TA) / Toán Lớp 3

Bài toán giải bằng hai phép tính

1. Hàng trên có 2 quả đào. Hàng dưới có nhiều hơn hàng trên 5 quả đào. Hỏi cả hai hàng có bao nhiêu quả đào?
2. Túi thứ nhất có 4 gói kẹo, túi thứ hai có nhiều hơn túi thứ nhất 2 gói kẹo. Hỏi cả hai túi có bao nhiêu gói kẹo?
3. Minh có 4 cái bút. Lan có nhiều hơn Minh 2 cái bút. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái bút?
4. Anh có 14 viên bi. Em có ít hơn anh 9 viên bi. Hỏi cả hai anh em có bao nhiêu viên bi?
5. Đội đồng ca của lớp 1A có 48 nữ, số bạn nam ít hơn số bạn nữ là 30 em. Hỏi đội đồng ca của lớp 1A có bao nhiêu em?
6. Thùng A chứa 24l dầu. Thùng B chứa nhiều hơn thùng A 15l dầu. Hỏi cả hai thùng chứa bao nhiêu lít dầu?
7. Giải toán theo tóm tắt dưới đây:

Số nhãn vở của cả 2 bạn là?
8.
Cả hai đoạn dài bao nhiêu cm?