Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân