Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây(trang 52)