Thực hành và trải nghiệm: Em và các bạn: (trang 130-131)