Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu - trang 86