Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối - trang 97