Have got/Has got - Đại từ nhân xưng và tính từ sở hữu. Từ hỏi Whose