Chuyên đề 6: Gấp một số lên nhiều lần. Giảm đi một số lần