Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)- trang 119