Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - trang 118