Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương là một số thập phân